REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
LORENS TRADE

 

Sklep internetowy: Lorens & Wiktor, działający pod adresem internetowym www.lorenswiktor.com.pl (dalej: „Sklep”), prowadzony jest przez Lorens Trade  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 146 lok. U7, 02-117 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000347407, NIP 7010218276, kapitał zakładowy 1.000.950,- zł

(dalej: „Sprzedający”);

Adres do korespondencji: Lorens Trade Sp. z o.o., ul. Racławicka 146 lok. U7, 02-117 Warszawa
e-mail: sklep@lorenswiktor.pl
Formularz kontaktowy: _______________________/kontakt
Telefon: +48 (22) 668-70-70

 

 1. DEFINICJE
 2. Dane Kupującego– imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, adres (miejscowość, nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy), adres e-mail – podawane przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Adres reklamacyjny oraz Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy:
  Lorens Trade Sp. z o.o.
 4. Racławicka 146 lok. U7

02-117 Warszawa

 1. Dostawa– rodzaj usługi przewozowej określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu wraz
  z cennikiem Dostaw wskazanym w tymże Załączniku – udostępnione Kupującemu do wyboru
  w trakcie składania Zamówienia.
 2. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych powinna uzyskać zgodę swego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie zakupów w Sklepie.
 3. Kodeks cywilny– Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.94 ze zm.).
 4. Konsument– podmiot, o którym mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego.
 5. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 6. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
 7. Miejscewydania Produktu – adres dostawy Produktu wskazany w Zamówieniu przez Kupującego.
 8. Momentwydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Przedmiot w posiadanie.
 9. Płatność– metoda dokonania zapłaty za Produkt wymieniona w Załączniku nr 3, udostępniona Kupującemu do wyboru w trakcie składania Zamówienia.
 10. Prawo konsumenckie– Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014.827 z dnia 24.06.2014 r. ze zm.)  i in.
 11. Produkt– wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy.
 12. Termin realizacji– określona przez Sklep liczba godzin lub dni roboczych niezbędnych do realizacji zamówienia określona w Załączniku nr 2 do Regulaminu oraz w trakcie składania zamówienia.
 13. Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 14. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, Dane Kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym
  a Sklepem.

 

 1. WARUNKI OGÓLNE
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Miejsce wydania Produktu musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać produkty wolne od wad fizycznych
  i prawnych.
 5. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT.
 6. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 7. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

 

III. ZAMÓWIENIA. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
 3. wybór Produktu (rodzaj Produktu, parametrów Produktów, ilości Produktu etc.),
 4. dodanie Produktu do Koszyka,
 5. wybór sposobu Dostawy;
 6. wybór rodzaju Płatności;
 7. podanie Danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia, w tym Miejsca wydania Produktu;
 8. złożenie w Sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
 9. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia otrzyma on na stronie internetowej Sklepu oraz drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające informacje dotyczące charakterystyki zamówionego towaru (kolor, rozmiar), ilości zmówionych towarów, kwoty stanowiącej całkowitą wartość zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego.
 10. Złożenie Zmówienia w sposób określony w ust.2 i otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia, jak w ust. 3, stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży.
 11. Do sprzedaży prowadzonej przez Sklep w formie promocji oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych wyprzedażą lub Promocją. Każda wyprzedaż lub Promocja odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.
 12. Kupujący jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Sprzedający informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów
  w stacjonarnych sklepach sieci Sprzedającego nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych w Sklepie i odwrotnie.
 14. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 15. Sprzedający zachowuje prawo własności towarów zamówionych Kupującego do momentu całkowitej zapłaty ceny.

 

 1. DOSTAWY I PŁATNOŚCI
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sklep wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 3. Podane na stronie internetowej Sklepu ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 4. Opłaty za Dostawę towarów podane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wyboru sposobu Dostawy dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.
 5. Zamówione Produkty dostarczane są w terminach określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu. W przypadku płatności w formie bezgotówkowej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Kupujący, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania powinien, w obecności osoby wydającą przesyłkę, sporządzić protokół stwierdzonych szkód w przesyłce i poinformować o tym fakcie Sklep.
 7. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru bądź doręczony towar jest różny od zamówionego bądź towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, o czym powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@lorenswiktor.pl, lub telefonicznie na numer +48 (22) 668-70-70
 8. W razie wątpliwości, bądź braku przeciwstawnego dowodu, dane informatyczne posiadane przez Sklep, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich, przechowywane są zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa oraz stanowią dowód wszystkich transakcji między Sklepem a Kupującym.
 9. Sprzedający dokonuje archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedający rekomenduje zachowanie korespondencji e-mail potwierdzającej złożone przez Kupującego zamówienie.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 2. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, a także załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument przesyła na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi poprzez wysłanie wiadomości na adres
  e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty odstąpienia od umowy (koszt wysyłki towaru do Sklepu w sposób wybrany przez Konsumenta). Zwracany Produkt Konsument przesyła na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy.
 8. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument ma możliwość zbadania dostarczonego Produktu w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie – tzw. odbiór jakościowy – konsument może dostarczony Produkt jedynie przymierzać, lecz nie powinien nosić Produktu.
 9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy poniesione przez Konsumenta przy zakupie Produktu, z tym że jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sklep w chwili składania Zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.
 11. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 1. WADY PRODUKTU I RĘKOJMIA
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących za Wady na zasadach określonych
  w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. W celu złożenia reklamacji, Kupujący zgłasza Sprzedającemu zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonanie jej opisu oraz określając swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Żądając obniżenia ceny, Kupujący w piśmie reklamacyjnym określi dodatkowo kwotę, o którą cena ma zostać obniżona.
 3. Pismo reklamacyjne Kupujący przekazuje Sprzedającemu przesyłając je listem poleconym na Adres reklamacyjny.
 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na Adres reklamacyjny. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 5. W razie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Kupującego, jeżeli żądanie to dotyczy wymiany lub naprawy towaru, Sklep wyśle niezwłocznie do Kupującego na swój koszt produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy). W przypadku uwzględnienia żądania obniżenia lub zwrotu ceny, Sklep zwróci Kupującemu kwotę określoną przez Kupującego, nie później niż
  w ciągu 14 dni od uwzględnienia żądania.
 6. Reklamacja Konsumenta zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 

VII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupujących Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe podane przez Kupujących na stronie Sklepu przetwarzane są w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych w trakcie składania Zamówienia.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności.
 4. Podanie Danych Kupującego ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny do realizacji Zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Kupujących, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Kupujący może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej Sklepu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Każda przez Krajową Izbę Gospodarcząrzestrzegania takiego kodeksu? Utworzyzgodnień, będą one miały pierwszeństwo przed regulaminem tamzmiana Regulaminu wymaga zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu. O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedający będzie informował na swojej stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed zmianą.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w każdym czasie w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego oraz w przypadku błędów wynikających z niespełnienia wymogów wynikających z pkt II ust. 5 Regulaminu.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe przy obsłudze zamówienia lub powstałych w wyniku wykonywania innych dyspozycji Kupującego, powstałych wskutek przekazania przez Kupującego błędnych, nieaktualnych lub też fikcyjnych danych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy Kodeks Cywilny i Prawa konsumenckiego.
 6. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. mediacje,
  3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  4. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 7. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.07.2016r.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – CENNIK DOSTAW

 

Zamówiony Produkt wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej wg następującego cennika usług:
– 15,00 zł – w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem);
– 10,00 zł – w przypadku płatności przelewem na konto (przedpłata);
Kupujący może odebrać Produkt osobiście w siedzibie sklepu stacjonarnego w godzinach pracy sklepu. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
Ceny Dostawy podawane są każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – TERMIN DOSTAWY

 

Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
– w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) – 2 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia,
– w przypadku płatności przelewem na konto (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – PŁATNOŚCI

 

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
– płatność przy odbiorze (za pobraniem);
– przelew na konto (przedpłata) – wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe, nr rachunku bankowego: 22 1240 1112 1111 0010 3253 1731

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać na Adres do składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

 

………………………………, dnia …………………

/miejscowość, data/

…………………………………..

/imię i nazwisko/

 

………………………………….

 

………………………………….

 

………………………………….

/adres/

 

 

Lorens Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Racławicka 146 lok U7

02-117 Warszawa

KRS 0000347407

adres e-mail: sklep@lorenswiktor.pl

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Oświadczam, że na podstawie art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z dnia 24.06.2014 r. ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

 

na podstawie zamówienia nr …………………….., z dnia ……………………………

 

Proszę o zwrot kwoty ………………….. (słownie: ……………………….. złotych) na konto nr

 

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Zwracam ………………………………………………………………………. w stanie niezmienionym.

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

/podpis/